Сэдэв

Илчлэлт

Олон янзын харилцаа холбоогоор Бурханаас ирдэг тэнгэрлэг үнэнийг мэдүүлэх нь. Итгэлтэй хүмүүс хувийн ажил хэрэг, сүмийн үүргээ биелүүлэхийн тулд илэрхийлэлт хүлээн авч болно. Жишээ нь: Бишоп өөрийн удирддаг нэгжийнхээ төлөө илэрхийлэлт авч болно. Бүхэл бүтэн сүмийн төлөөх илэрхийлэлт зөвхөн ерөнхийлөгчид (бошиглогч) л ирдэг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.