Сэдэв

Номлол

Энэ нь номлох, хүмүүнлэгийн тусламж болон бусад үйлчлэлийг үзүүлэхээр сүмийн гишүүд хагас эсвэл бүтэн цагаар, ихэвчлэн 6-24 сар сайн дурын үйлчлэлд өөрсдийгөө зориулахыг хэлнэ.

Номлогчийн хөтөлбөр гэдгийг мөн үзнэ үү

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.