Сэдэв

Төлөөлөгч

Төлөөлөгч нь сүмийн хамгийн дээд санваарын алба юм. Төлөөлөгчид нь амьдралынхаа турш үйлчилдэг бөгөөд тэд бүх дэлхийд Есүс Христийн “тусгай гэрчүүд” болдог. Тэд сүмийн хамгийн дээд удирдах байгууллагыг бүрдүүлдэг. Гурван төлөөлөгч нь Тэргүүн Зөвлөлийг бүрдүүлдэг. Бусад арван хоёр нь Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгыг бүрдүүлдэг.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгыг бас үзнэ үү

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.