Мэдээ мэдээлэл

Тэргүүн Зөвлөл ариун сүмүүдийг түр хугацаагаар хаалаа

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл 2020 оны 3-р сарын 25-нд дараах захидлыг газар бүрд байгаа хожмын үеийн гэгээнтнүүддээ илгээсэн юм. Дэлхий даяарх гэгээнтнүүдэд COVID-19 хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх сүүлийн үеийн мэдээг үзэх.

Хүндэт ах, эгч нар аа,

Бид хянамгай байж, залбирч бодож үзсэний эцэст, дэлхийн хариуцлагатай иргэд байх үүднээс дэлхий өнцөг булан бүрийн бүх ариун сүмийн үйл ажиллагааг 2020 оны 3-р сарын 25-ны өдөр дуусах үед зогсоох шийдвэр гаргаж байна. Энэ бол түр зуурын өөрчлөлт бөгөөд бид ариун сүмүүд дахин нээгдэх тэр өдрийг тэсэн ядан хүлээж байна.

Та бүхний сүсэг бишрэл болоод итгэлд бид чин сэтгэлийн хайр, талархлаа илэрхийлж байна.

Хүндэтгэсэн,

Тэргүүн Зөвлөл

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.