Мэдээ мэдээлэл

2022 оны 4-р сарын Чуулганд зориулсан 2021 оны статистик тайлан 

20220402_170450_CBell_DJI_0556.jpgDownload Photo

Тэргүүн Зөвлөлөөс Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдэд зориулан Сүмийн өсөлт хөгжил, өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар дараах статистик тайлан мэдээг 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар гаргалаа.

Сүмийн нэгж

Гадас

3,498

Номлол

407

Дүүрэг

520

Тойрог, салбар

31,315

Сүмийн гишүүнчлэл

Нийт гишүүнчлэл

16,805,400

2021 оны турш бүртгэгдсэн шинэ хүүхэд

89,069

2021 онд баптисм хүртсэн хөрвөгч

168,283

Номлогч

Бүрэн цагийн номлогч

54,539

Сүмийн үйлчлэлийн номлогч

36,639

Ариун сүм

2021 онд онцгойлон адислагдсан ариун сүмүүд

Манитобагийн Виннипэг ариун сүм 2021 оны 10-р сарын 31-ний өдөр онцгойлон адислагдсан.
Айдахогийн Покатэлло ариун сүм 2021 оны 11-р сарын 7-ны өдөр онцгойлон адислагдсан.

2

2021 онд дахин онцгойлон адислагдсан ариун сүмүүд

Аризонагийн Мэса ариун сүм 2021 оны 12-р сарын 12-ны өдөр дахин онцгойлон адислагдсан.

1

Үйл ажиллагаа явуулж буй ариун сүмүүд

170

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.