Мэдээ мэдээлэл

Шинэ видео: Итгэл ба зорилго

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн “Итгэл ба зорилго” видео бичлэгийг үзээрэй.

Өсвөр насны Оливиа Моултри АНУ-ын эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн хөл бөмбөгийн түүхэн дэх хамгийн залуу тоглогч болж, залбирал, сайн мэдээгээр амьдрах, суралцах, Бурханы охин байх зэргээр өөрийн тоглоомоо сайжруулж, амьдралынхаа тэнцвэрт байдалд байгаа тухай ярьж байна.

Olivia-Soccer

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.