Сайтын газрын зураг

Хэвлэлийн мэдэгдэл

Мэдээ мэдээллүүд. Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн тухай албан ёсны мэдэгдэл, түүхүүд. Өөрсдийн түүхүүд болон өгүүллүүдэд ашиглахад зориулсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр татаж болох видео бичлэг болон дүрс бүхий өгүүллүүд.

Мэдээ мэдээллүүд рүү очно уу

Сэдвүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн тухай олон төрлийн сэдвээр ерөнхий мэдээлэл өгөх өгүүллүүд.

Сэдвүүд ба нөхцөл байдал руу очно уу

Удирдлаrа

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн бүтэц, зохион байгуулалтын талаарх мэдээлэл ба сүмийн ерөнхий удирдагчдын намтрыг агуулсан товч тойм.

Удирдлага ба зохион байгуулалт руу очно уу

Статистик

Дэлхийн тодорхой бүсүүдийн тухай болон сүмийн талаарх ерөнхий статистик мэдээ.

Баримт ба статистик мэдээнүүд рүү очно уу

Холбоо барих

Мэдээллийн хэрэгслийн мэдээллүүдтэй холбоо барих

Холбоо барих руу очно уу