Удирдлага ба зохион байгуулалт

Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл дахин зохион байгуулагдлаа

2018 оны 8-р сарын 1-ээс эхлэн ахлагч Дэвид Ф.Эванс Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн шинэ ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхээр болж, Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл дахин зохион байгуулагдлаа.

Тэргүүн Зөвлөл

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч хэмээгдэх 15 төлөөлөгч удирддаг. Төлөөлөгчөөр хамгийн удаан үйлчилсэн хүн нь сүмийн ерөнхийлөгч болж, сүнслэг удирдамжийн дагуу өөр хоёр төлөөлөгчийг зөвлөхөөрөө сонгодог. Энэ гурван хүн нь сүмийн удирдах дээд байгууллага болох Тэргүүн Зөвлөлийн үүргийг гүйцэтгэдэг.

Арван хоёр Төлөөлөгчийн чуулга

Арван хоёр эрийн нэг нь татвар хураагч, бусад нь Галилийн тэнгист ажиллаж байсан загасчид байсан юм. Тэд үйлчлэхээр дуудагдахдаа өөрсдийг нь дуудсан түүнийг дэлхий дээр гэрчлэхэд өөрсдийгөө зориулсан билээ.